ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ: "ਰੂਬੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ"

ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਣਾ ਵੀਰਿਆ

ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਲ਼ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲੇ ਰੁਖਾ ਰੁਖਾ ਸਿਘ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਪਰ ਚਿਤ ਨਹੀ ਡਲਾਓਣਾ ਵੀਰਿਆ .. ਓੲੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅਓਣਾ ਵੀਰਿਆ ..... 2.ਅੱਤ. ਚਕ ਲੲੀ ੲੇ ਬੜੀ ਬੲੀਮਾਨ. ਮੱਸੇ ਨੇ..... ਮੋਤ ਅਾਪਣੀ ਹੀ ਛੇੜ ਲੲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਸੇ ਨੇ..... ਸਿਰ ਵੱਢ ੳੁਹਦਾ ਨੇਜੇ… more »

ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗੀ ਦੁਧ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਆਸ ਜਹੀ, ਕਦ ਮਾਂ ਆਵੇ ਕਦ ਦੁਧ ਦੇਵੇ ਬਸ ਏਹੋ ਰਿਹੰਦੀ ਆਸ ਜਹੀ , ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਨਾਦਾਨ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾ ਉਦੋ ਕਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, more »

ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਸੀ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਣੀ,… more »