ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਣਾ ਵੀਰਿਆ

ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਲ਼ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲੇ ਰੁਖਾ ਰੁਖਾ ਸਿਘ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਪਰ ਚਿਤ ਨਹੀ ਡਲਾਓਣਾ ਵੀਰਿਆ .. ਓੲੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅਓਣਾ ਵੀਰਿਆ ..... 2.ਅੱਤ. ਚਕ ਲੲੀ ੲੇ ਬੜੀ ਬੲੀਮਾਨ. ਮੱਸੇ ਨੇ..... ਮੋਤ ਅਾਪਣੀ ਹੀ ਛੇੜ ਲੲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਸੇ ਨੇ..... ਸਿਰ ਵੱਢ ੳੁਹਦਾ ਨੇਜੇ… more »

ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗੀ ਦੁਧ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਆਸ ਜਹੀ, ਕਦ ਮਾਂ ਆਵੇ ਕਦ ਦੁਧ ਦੇਵੇ ਬਸ ਏਹੋ ਰਿਹੰਦੀ ਆਸ ਜਹੀ , ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਨਾਦਾਨ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਕੀ ਦੱਸਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾ ਉਦੋ ਕਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, more »

ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਏ ਪੁਤ ਨੂੰ,

ਪੜ ਚਿਠੀ ਮੇਰਾ ਭਰ ਆਇਆ ਮਨ ਨੀ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਭਰਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਡਲਾ ਤੇਰਾ ਏ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ ਏ ਫੋਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ,ਪੁਤ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁਖ ਨੂੰ , ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ ਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਵੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਏ ਪੁਤ ਨੂੰ, more »

ਮਾਂ

ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮਾਏ ਨੀ,… more »

ਪੀੜ ਅਵੱਲੀ

ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਆਣ ਮੈਨੂੰ , ਆਈ ਮੰਜਿਲ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਪੈਂਡਾ… more »
1 3