ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ (ਪੁਰਾਣਾ)

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕੰਪਿਉਟਰ ਕਿਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਬੋਰਡ ਅਰਧ-ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਹੈ (This keyboard is Semi-phonetic e.g, mera = ਮੇਰਾ):