ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ

ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ

ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ

ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ